Podmínky

  1. Barebazar.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Ing. Martin Sobotka, IČ 76354075 dále jen Provozovatel.
  2. Veškeré služby Barebazar.cz jsou poskytovány uživatelům (prodávajícím i kupujícím) zdarma.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky.
  4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, nebo zaplacení obuvi. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Barebazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Barebazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  5. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím statistických údajů.
  6. Provozovatel serveru Barebazar.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru Barebazar.cz upravovat nebo inovovat.
  7. Uživatelé serveru Barebazar.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.